Make your own free website on Tripod.com

 
 

 
 

ระเบียบการ

ประวัติโรงเรียน

ปรัชญา

วิสัยทัศน

ภารกิจ

คติพจน์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม

กระดานข่าว

     

โรงเรียนวัฒนพฤกษา

109/1 หมู่ 5 ถ.ภูมิเวท ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร 02-583-8169 , 02-583-7035 , โทรสาร 02-960-6068

http://wattanapruksa.tripod.com


 

 

อำนวยการสอนโดย...

อาจารย์ภัทร วัฒนพฤกษา

อาจารย์พิณทอง วัฒนพฤกษา

 
contact us