Make your own free website on Tripod.com

W a

t

t

n

a

p

r

u

k

s

a

หน้าหลัก

ระเบียบการ

ประวัติโรงเรียน

ปรัชญา

วิสัยทัศน์

คติพจน์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม

กระดานข่าว

ภารกิจ

1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญาคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

3. ส่งเสริมความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก สร้างวินัยด้วยตนเอง และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน

5. สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความภูมิใจในความ เป็นไทยรักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งทำประโยชน์และสร้าง สิ่งที่ดีงามให้สังคม

6. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

7. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย

8. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ