Make your own free website on Tripod.com

W a

t

t

n

a

p

r

u

k

s

a

หน้าหลัก

ระเบียบการ

ประวัติโรงเรียน

วิสัยทัศน์

ภารกิจ

คติพจน์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม

กระดานข่าว

ปรัชญา

รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ


เป็นปรัชญาของโรงเรียนซึ่งครูและนักเรียนพยายามที่จะส่งเสริมให้ครบ ทุกด้าน โดยให้นักเรียนมีความพยายาม ตั้งใจเล่าเรียน มีความประพฤติ เรียบร้อย และสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์