Make your own free website on Tripod.com

หน้าหลัก

ประวัติโรงเรียน

ปรัชญา

วิสัยทัศน

ภารกิจ

คติพจน์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม

กระดานข่าว

ระเบียบการรับนักเรียนชั้นป.1 (ป.2-ป.6 แทรกชั้น)

ปีการศึกษา 2547


1. รับสมัครและมอบตัว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 - 31 มีนาคม 2547 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 8.00-15.00 น.

2. สถานที่รับสมัคร ณ ห้องธุรการ ตึก 1

3. หลักฐานการรับสมัคร

- สูติบัตร

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ ถ่ายเอกสาร

- ใบแจ้งเข้าเกณฑ์ (เฉพาะนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นป.1) สมุดพกหรือใบรับรองจาก โรงเรียนเดิม

- ป.04,ปศ.20 (ใบแจ้งย้ายโรงเรียน) บัตรสุขภาพ,ระเบียนสะสม

- เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนนามสกุล (ถ่ายเอกสาร)

4. การมอบตัวป.2-ป.6 นักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อม ทำการมอบตัวในวันที่ โรงเรียนกำหนด

- ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว ป.1ประมาณ 6,180 บาท (ไม่รวมค่ารถรับส่ง)

- ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว ป.2 - ป6 ประมาณ 4,430 บาท (ไม่รวมค่าอาหารและค่ารถรับส่ง)

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ


ตารางการนัดหมายระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง สำหรับนักเรียนใหม่

ปีการศึกษา 2547

วัน/เดือน/ปี
รายการ
หมายเหตุ
1-30 เมษายน 2547

เรียนภาคฤดูร้อน

(ปรับพื้นฐาน)

ป.1-ป.6
1-30 เมษายน 2547

จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

และจำหน่ายหนังสือ

 

วันอาทิตย์ 9 พฤษภาคม 2547

(09.00-12.00)

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ไม่ต้องนำนักเรียนมา
17 พฤษภาคม 2547
วันเปิดภาคเรียน