Make your own free website on Tripod.com

     
ประวัติโรงเรียน
 

โรงเรียนวัฒนพฤกษา ตั้งอยู่เลขที่ 109/1 หมู่ 5 ถนนภูมิเวท ใกล้ห้าแยกปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บนเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา

นายภัทร วัฒนพฤกษา ตำแหน่ง เจ้าของ ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ

นางพิณทอง วัฒนพฤกษา เป็นครูใหญ่

เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2515 ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาลและประถม ศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนรวมกันในปีแรก 29 คน ครู 5 คน ในปีนี้โรงเรียนได้รับทุนการศึกษา "วัฒนพฤกษา" จากคุณพ่อแสและคุณแม่สิทธิ์ วัฒนพฤกษา เป็นจำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่จบชั้นสูงสุดในแต่ละระดับชั้นที่ได้ คะแนนสูงสุด

ปีการศึกษา 2521

เริ่มเปลี่ยนชั้นประโยคจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีนักเรียนจบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2522 จำนวน 17 คน

ปีการศึกษา 2525

เปิดทำการสอนครบ 10 ปี เพิ่มอาคารเรียน 3 หลัง มีนักเรียนทั้งหมด 1,074 คน ครู 49 คน ในปีนี้ได้เปลี่ยนกำหนดการเปิดภาคเรียนเป็น 2 ภาค (ซึ่งเดิมเรียน 3 ภาคเรียน) และเปิดสอน วิชาลูกเสือและเนตรนารีขึ้น

ปีการศึกษา 2526

ได้จัดสร้างอาคารใหม่เป็นตึก 4 ชั้น รวมทั้งสระว่ายน้ำ จำนวนนนักเรียน ทั้งหมด 1,513 คน ครู 75 คน ซึ่งในปีนี้ นางพิณทอง วัฒนพฤกษา ได้มอบทุนให้แก่ นักเรียนที่มี ความประพฤติดีเด่น จำนวน 1 ทุน ทุนละ 500 บาท (และได้มอบติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี 1 ทุน จนถึงปัจจุบัน)

ปีการศึกษา 2532

ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาลวัฒนพฤกษา (วัฒนพฤกษา 2) ขึ้น ณ เลขที่ 8/42 หมู่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้แยกฝ่าย อนุบาลจาก โรงเรียนวัฒนพฤกษา มาอยู่ที่นี่ โดยมีนางพิณทอง วัฒนพฤกษา เป็นครูใหญ่ ส่วนโรงเรียนวัฒนพฤกษามีนางสาวศุภร วัฒนพฤกษาทำหน้าที่ครูใหญ่ แทน ในปีนี้นายภัทร วัฒนพฤกษาได้มอบ ทุนให้แก่นักเรียนที่นำชื่อ เสียงมาสู่ โรงเรียน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ทุน (และได้มอบติดต่อ กันมาเป็นประจำ ปีละ 1 ทุนจนถึงปัจจุบัน) รวมทั้งได้เพิ่มจำนวนเงินทุนต่างๆจากทุนละ 500 บาท เป็น 1,000 บาททุกทุน

ปีการศึกษา 2533

ทางโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองจัดงานวันปิดภาคเรียนรวบรวมเงินสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา อังกฤษ (ได้จำนวน 45 เครื่อง) เพื่อให้นักเรียนได้เรียน ภาษาอังกฤษอย่างมี คุณภาพ

ปีการศึกษา 2535

เปิดให้มีการสอนคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 และได้จัดสร้างห้องดนตรี และห้องกพอ.

ปีการศึกษา 2537

ทางโรงเรียนได้เพิ่มเติมชุดปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษอีก 5 เครื่อง

ปีการศึกษา 2539

เปิดสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีทั้งหมด 1,926 คน จำนวนครู 78 คน ได้สร้างอาคาร เรียน 2 ชั้น 2 หลัง เป็นห้องเรียนพละศึกษา

ปีการศึกษา 2540

สร้างอาคารเรียนครบรอบ 25 ปี เป็นตึก 4 ชั้น

ปีการศึกษา 2541

โรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารเรียนจากอาคารไม้ 3 ชั้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริม เหล็ก 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง และเปิดสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศที่ เป็นเจ้าของภาษา สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2542

โรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารไม้ 3 ชั้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง

ปีการศึกษา 2543

เปิดสอนระดับปวช.และปวส. รับเฉพาะนักศึกษาภาคค่ำ โดยเป็นโรงเรียน วัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ (ภาคนอกเวลา)

ปีการศึกษา 2544

ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 50 ที่นั่ง และห้องภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของ ภาษาจำนวน 2 ห้อง

ปีการศึกษา 2545

โรงเรียนครบรอบ 32 ปี

หน้าหลัก

ระเบียบการ

ปรัชญา

วิสัยทัศน

ภารกิจ

คติพจน์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม

กระดานข่าว